مجوز گان جراح

پوشش جراحان در اتاق های عمل

مجوز فلورسین

برای تعیین فشار چشم

مجوز تولید پد چشمی

برای درمان تنبلی چشم کودکان

مجوز پک های جراحی

برای اتاق های عمل مراکز درمانی

پروانه بهره برداری

وسایل و تجهیزات چشم پزشکی

ثبت اختراع

ساخت ست DCR سه سوزنه

ثبت اختراع

دستگاه بازیافت و تولید مواد سلولزی

ثبت اختراع

ساخت دستگاه تولید کاغذ فلورسین

ثبت اختراع

ساخت دستگاه تولید پد بیضی

ثبت اختراع

ساخت جعبه پد الکلی

ثبت اختراع

ساخت کاغذ فلورسین

لوح تقدیر

اولین نمایشگاه و جشنواره کارآفرینان

رتبه برتر

اولین جشنواره کارآفرینان شاهد و...

حضورفعال

سومین نمایشگاه بین المللی

استاندارد ISO

استاندارد EN ISO 13485:2016